Aktuálně

Rekonstrukce ul. Hálkova k tenisovým kurtům, Humpolec

Na základě tohoto projektu dojde k rekonstrukci stávající přístupové cesty k nové tenisové hale, tenisovým kurtům a dvěma rodinným domům, které se nachází v dané lokalitě. 

Současný stav komunikace je zcela nevyhovující. Povrch je nezpevněný s mnoha dírami. Prostorově stavba kopíruje stávající terén jak polohově, tak i výškově. Povrch komunikace bude proveden z ACO 11 barva šedo-černá (přírodní), obrubníky budou betonové šedé, vodorovné dopravní značení bílé.Dispozičně se jedná o obousměrnou jednopruhovou komunikaci s podélným parkovacím stáním. Dvě parkovací stání budou pro osoby postižené. Součástí stavby bude i rozšíření veřejného osvětlení o 3 nové sloupy.

Zastavěná plocha stavby: 2001m2 (1209m2 komunikace, 400m2 parkovací stání, 87m2 ostatní zpevněné plochy, 157m2 nezpevněné plochy, 132m2 zatravněné plochy)

Stavba je navržena ve funkční skupině C jako MO1p6/6/30. Podélný sklon je proměnný. Od začátku v km 0,000 stoupá 2,35% až do km 0,087. Dále stoupá 3,21% do km 0,145. Odtud do km 0,168 klesá 3,92%, dále do km 0,196 klesá 0,17%. Následně stoupá 4,06% do km 0,212 a poté až do konce v km 0,230 stoupá 0,1%. V km 0,152 021 se připojuje vedlejší větev délky 23,043m, která bude sloužit pro otáčení vozidel svozu odpadu apod., v km 0,184 093 se připojuje zpevněná plocha sloužící pro obsluhu tenisových kurtů. Příčný sklon je převážně 2,5%, v místě rozšíření u tenisové haly je do 11,45%.

Odvodnění je pomocí sorpčních vpustí do splaškové kanalizace a dešťových vpustí do rybníka Cihelna. Stejným způsobem je rovněž řešeno drenážní odvodnění zemní pláně. Dešťové a kontrolní šachty jsou navrženy betonové, sorpční vpust rovněž betonová. Potrubí drenáží je z PVC KG DN150 a svodné kanalizační potrubí od dešťových vpustí z PVC KG DN150 SN8. Drenážní potrubí pro odvodnění zemní pláně je z trub drenážních trub perforovaných DN100. Výústní objekt bude z tvárnic ze ztraceného bednění, dno vydlážděno lomovým kamenem. Vodoteč bude v délce 9,5m zatrubněna pomocí PVC KG DN400 SN8, tak jak již je provedeno stávající zatrubnění.

  • lenka.sebelova@ax-sro.cz
  • (+420) 732 984 566
  • Jana Zábrany 554, Humpolec

© Copyright AX s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Andresa: Jana Zábrany 554, 396 01 Humpolec, e-mail: lenka.sebelova@ax-sro.cz, mobil: (+420) 732 984 566

Webdesign   Redakční systém